Ta strona korzysta z ciasteczek w celu prowadzenia statystyk odwiedzin oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Opcja wyłączenia zapisu ciasteczek jest dostępna w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WARAN-MEBLE.

Sklep Internetowy WARAN-MEBLE działający pod adresem www.WARAN-MEBLE.pl, stanowi teleinformatyczną platformę zamówieniową prowadzoną przez firmę WARAN-MEBLE, z siedzibą w 14-200 Iława, ul. Usługowa 5 NIP: 77441711372 REGON: 281545664, zwaną w niniejszym regulaminie „WARAN-MEBLE”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.WARAN-MEBLE.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zamówień produktów oferowanych przez WARAN-MEBLE ;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim WARAN-MEBLE skompletuje zamówienie i przekaże informacje o gotowości towaru do odbioru;

f) Baza Danych Sklepu Internetowego – baza danych zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

h) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

i) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

§ 2. Rejestracja i logowanie


W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.WARAN-MEBLE.pl wybrać zakładkę „Moje Konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail oraz wybrane hasło. Przy złożeniu zamówienia należy również podać adres dostawy, adres, który ma widnieć na fakturze, numer telefonu, Imię oraz Nazwisko.

WARAN-MEBLE nie udostępnia nikomu danych klienta, klient w dowolnym momencie może poprosić o modyfikację lub trwałe usunięcie Swoich danych i konta. W tym celu klient powinien wysłać wiadomość e-mail z prośbą o wymazanie danych do administratora serwisu waran-meble.pl na adres media@waran-meble.pl.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WARAN-MEBLE danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 WARAN-MEBLE prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia.
Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, które są zapisane w bazie danych a także prawo do żądania ich bezpowrotnego usunięcia.

§ 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.WARAN-MEBLE.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
W wirtualnym koszyku Klient ma możliwość zmiany parametrów, ilości oraz produktów.

§ 4. Ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.WARAN-MEBLE.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
Ceny znajdujące się na Karcie Produktowej:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) zawierają informację na temat kosztów przesyłki;

Każde zamówienie jest weryfikowane przez pracownika działu Handlowego firmy, celem uniknięcia błędów systemu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest przez pracownika działu Handlowego firmy WARAN-MEBLE.
WARAN-MEBLE zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www. WARAN-MEBLE .pl.

§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) gotówką w momencie odbioru towarów bezpośrednio w siedzibie producenta WARAN-MEBLE ;

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy;

Czas dostawy uwarunkowany jest ilością zamówień, oraz możliwością łączenia transportów.
Rozładunek towaru spoczywa po stronie sprzedającego. Wniesienie towaru jest wliczone w cenę transportu.

§ 6. Realizacja zamówień

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta, wolnych od jakichkolwiek wad.
Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, wg zasad realizacji, jak poniżej:

a) od 14 do 21 dni jeśli towar występuje w magazynie,

b) 21-35 dni jeśli wymagane jest wdrożenie do produkcji,

Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia oraz uiszczenia przedpłaty.
Jeżeli WARAN-MEBLE nie może zrealizować zamówienia z powodów wyższych, tzw. czynników niezależnych od producenta WARAN-MEBLE , niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i jeżeli dokonał on wcześniejszej zapłaty za towar, zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

Czas realizacji może zostać wydłużony o czym informują komunikaty na stronie internetowej WWW.WARAN-MEBLE.PL

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

Reklamacje należy składać na adres WARAN-MEBLE, 14-200 Iława, ul. Usługowa 5, telefonicznie lub mailowo (biuro@waran-meble.pl).
Składając reklamację należy dostarczyć do WARAN-MEBLE reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
WARAN-MEBLE rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta WARAN-MEBLE naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość zakupionego towaru.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu przez Konsumenta, powstałych w wyniku naturalnego użytkowania.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Kupujący, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy kupna może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym
W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do WARAN-MEBLE , na adres WARAN-MEBLE , 14-200 Iława, ul. Usługowa 5, lub też drogą elektroniczną na adres mailowy: lub biuro@waran-meble.pl stosowne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


Koszty transportu (odesłania towaru) w całości pokrywa Konsument, który odstąpił od umowy kupna.

Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) przedmiot świadczenia jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) przedmiot świadczenia jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić,

c) przedmiot świadczenia został zakupiony w przypadku aukcji publicznej,

d) przedmiot świadczenia został w znaczący sposób zmieniony, zmodyfikowany, fizycznie uszkodzony po dostarczeniu i nie będzie możliwe dalsze jego wykorzystanie.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

WARAN-MEBLE zastrzega sobie prawo do badania satysfakcji i zadowolenia klienta po zrealizowaniu zamówienia, poprzez: kontakt telefoniczny oraz e-mail.
Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie WARAN-MEBLE. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014r. oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez WARAN-MEBLE w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy WARAN-MEBLE , a także pod adresem www.waran-meble.pl